23 Şubat 2018 Cuma

Kurum İçinde e-Öğrenme Kullanım Oranlarını Artımak İçin Yapılabilecekler


Kurum bünyesinde e-öğrenme projelerinin hayata geçmesi emek, zaman ve sabır isteyen bir çalışmadır. Yürümekte olan eğitim sisteminin etkinliğini artıracak ve önemli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak bu projeler, beraberlerinde önemli bir iletişim ve değişim yönetimi çalışması yapılmasını gerektirmektedir.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar,değişim ve iletişim yönetimi yeterince yapılmayan e-öğrenme projelerinin kullanım oranlarının %10’lar civarında kaldığını göstermektedir. Yine aynı çalışmalar, yaşayan bir e-öğrenme sisteminin, eğitim ve gelişim sistemi ile entegre sunulan projelerin, başarılı iletişim ve değişim yönetimi çalışmaları ile %70’lerin üzerinde kullanım oranlarına ulaştığını göstermektedir. Kullanım oranlarının %60-70’ler aralığında olması, ihtiyacı kadar e-öğrenmeyi kullanan kurum ve kullanıcılar için başarılı ve yeterli oranlar olduğu akılda tutulmalıdır.

Aşağıdaki satırlarda bir e-öğrenme projesinde kullanımı artırma ile ilgili öneriler listelenmiştir.

Önerilenler:

1. Kullanıcılarla sürekli iletişim içerisinde olun. Projenin yaşayan bir proje olduğu 2 veya 4 haftada bir gönderilecek bilgilendirme emailleri ile yansıtılmalı. Diğer taraftan kullanıcının eğitim ve gelişim durumu, zaman zaman diğer kullanıcılarla kıyaslanarak en geç 2 hafta aralıklarla kullanıcıyla paylaşılmalı. Kullanıcılarla iletişim içerisinde olmak, kullanıcılar ve yöneticileri ile sonuçları paylaşmak, hatta kıyaslamak kullanım oranlarını önemli ölçüde artıracaktır. Mutlaka e-learning projesi lansmanı öncesinde ve süreç boyunca zaman zaman kullanıcılarınızı dinleyin, anket sonuçlarının projeye yön vermesini sağlayın ve bu bilgiyi kullanıcılarla paylaşın.

2. Kurum kültürüne önem verin. Kullanıcılara yönelik nasıl bir tanıtım ve meraklandırma kampanyasının iyi sonuçlar vereceği üzerinde yeterince düşünün ve tartışın. Satış ekibine yönelik tanıtım ve emaillerle, IT ekibine yönelik tanıtım ve emailler, meraklandırma çalışmalarının birbirinden farklı olabileceğini akıldan çıkarmayın.

3. Projenin tanıtım ve pazarlama sürecinde, hedef kullanıcı gruplarına özel yaklaşımlar geliştirin. Her kullanıcı için e-öğrenmenin farklı bir anlam ve önemi olduğunu akıldan çıkarmayın. Sunulan tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri için, tüm kullanıcılara yönelik tek bir tanıtım kampanyası yerine, farklı birim, departman, şirket ve hatta lokasyonlar için ve hatta farklı eğitimler için farklı tanıtım ve pazarlama yaklaşımları geliştirin.

4. e-Öğrenme projesi şampiyonlarını bulun ve onları ortaya çıkarın, afişe edin. Yapan ve yapmayan, gelişimine zaman harcayan ve harcamayan kullanıcıları ayırt ediniz. Ve başarılı olanları ödüllendiriniz. Kullanıcıların yanısıra, yöneticileri ve departmanları da ortaya çıkartınız ve bilinmelerini, haklarında konuşulmasını sağlayınız. Sertifika ve ödül sistemini mutlaka geliştiriniz ve yürütünüz.

5. Mutlak suretle çalışanların yöneticilerinin projede rol almasını sağlayın. Projenin önemini ve gerek kendisi, gerekse ekibi için faydalarını anlatın.

6. Projenizi bir marka olarak yaşatın. Gerek e-öğrenme ve gerekse diğer eğitim ve gelişim faaliyetlerini bir marka olarak yaşatmak, görsel unsurlarla (karakter, logo vb.) desteklemek akılda kalıcılığını, hatırlanmasını ve kullanım oranlarını artıracaktır.

7. Lansman ile birlikte iletişimi durdurmayın. Mutlaka sürekli iletişimi yaşatın.

8. e-Öğrenme projelerini mutlak surette belirli sonuçlara bağlayın. Performans, balanced score card, sınıf içi eğitim öncesi zorunluluk, sınıf içi eğitim sonrası zorunluluk gibi.

9. Kullanıcılara e-öğrenme içerikleri için yeterince zaman verin ve gerekli ortamı sağlayın.Kullanıcıların e-öğrenme içerikleri üzerinde yeterince kaliteli ve kesintisiz zaman geçirilmesi için gerekirse eğitim ortamı, bilgisayar sınıfı sağlayınız.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )

16 Şubat 2018 Cuma

İşletmelerde Eğitimin ÖnemiYaşadığımız çağın en önemli özelliklerinden biri hiç şüphesiz, bilgi üretebilme, bilgiye sahip olma ve bilgiyi üretim süreçlerinde kullanabilmenin toplumların iktisadi ve sosyal gelişiminde çok kritik bir yere sahip olmasıdır. Bunun sonucunda çağımızın, bilgi çağı olarak, toplumların da bilgi toplumu olarak nitelendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte bilgi üretimi, üretilen bu bilgiyi işleyip kullanabilme büyük bir önem kazanmaya başlamış, bu da nitelikli işgücünü ön plana çıkarırken aynı zamanda eğitimin de sürekliliğini gerekli kılmıştır. Bu noktadan hareketle işletmelerin günümüz rekabet koşullarının gerisinde kalma endişesi, işgücünü beşeri sermaye haline dönüştürmüş, eğitim ve geliştirme faaliyetlerini de bu kaynağa yapılmakta olan en önemli yatırım unsurlarından biri haline getirmiştir.

Geçmiş yıllarda insan kaynağının, istihdam öncesi iyi eğitim almış olması yeterli görülürken, artık vasıflı, mesleki eğitim almış kişilerin bile, öncelikle işe uyum sağlamaları sonrasında da yeni gelişmelerden haberdar olması beklenmektedir. Öte yandan çalışanların sadece bilgi anlamında değil aynı zamanda beceri ve davranışlarında da gelişimi sağlanarak verimliliğin artırılması işletmelerin başlıca hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ancak verimliliğini artırılması için yatırım kaynağı olarak değerlendirilen eğitim faaliyetlerinin, amacına ulaşması için sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 


İyi bir planlamanın yapılması ve ihtiyacın doğru bir biçimde belirlenmesi bu anlamda en önemli konu başlıklarıdır. Bunun yanı sıra doğru eğitim yönteminin seçilmesi, katılımcıların ve eğitmenlerin titizlikle saptanması da yapılacak olan eğitim faaliyetlerinin etkinliği açısından dikkat edilmesi gereken konulardır. Ancak tüm bu konu başlıkları bir işletmenin eğitime yapacağı yatırımın üretime dönüşmesi için yeterli olmayacaktır. Yatırımın geri dönüşümünün sağlanmasında işletmenin yönetsel anlamda sahip olduğu bakış açısı da stratejik bir öneme sahiptir. Zira günümüzde çoğu işletme yönetimi, çalışanların eğitim faaliyetlerine katılmasını kısa vadede işgücü kaybı olarak değerlendirmekte, orta ve uzun vadede verimlilik artışına neden olabilecek kazanımları göz ardı etmektedir. Dolayısıyla bu noktada eğitim bütçelerinin bir yatırımdan daha çok bir harcama olarak değerlendirmesi de oldukça doğaldır. Bu durum özellikle sonuçları somut olarak ölçümlenmesi oldukça zor olan kişisel gelişim eğitimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Oysa çalışanlara profesyonel iş hayatının gerektirdiği birtakım bakış açıları ve davranış biçimleri kazandırmak da iş hayatı açısından oldukça önemlidir.


Sonuç olarak, günümüz işletmelerin en önemli rekabet unsurlarından biri hiç şüphesiz sahip oldukları insan kaynağıdır. Dolayısıyla işletmelerin, sahip oldukları bu kaynağın doğru eğitim politikalarıyla sürekli olarak gelişimini sağlaması, söz konusu işletmeleri, iktisadi amacına ulaşabilen, rekabet edebilen dolayısıyla da başarılı olabilen işletmeler haline dönüştürecektir.


Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )

5 Şubat 2018 Pazartesi

Karma Eğitim ve Sağladığı FırsatlarElektronik öğrenme olarak adlandırdığımız e-öğrenme, çıkış noktasında öncelikle bireylerin ve sonra kurumların mekan ve zamandan bağımsız kalarak belli standartlara uygun eğitim materyallerini takip edebilmelerini amaçlamıştır.

Öğretimsel teknoloji yöntemlerine ve SCORM, AICC gibi dünya standartlarına uyumlu olarak üretilen e-öğrenme içerikleri çoğaldıkça ve bireysel/kurumsal kullanım arttıkça hangi eğitim içeriklerinin elektronik ortamda daha verimli olduğu ve hangilerinin alternatif yollarla daha verimli hale getirilebileceği görülmeye başlandı.

Bireyi klasik eğitim ortamından tamamen soyutladığınız durumda, bazı eğitim konularının
mahiyetiyle çakışılması mümkün olabiliyor. Bazı durumlarda kurumlar, çalışanlarının çok uzun süreler için yerlerinden ayrılıp bir mekana gitmelerini hem maliyet hem de zaman açısından faydalı bulmasa da, bu süreci tamamen yok etmek yerine kısaltmayı tercih edebiliyorlar.

Kuruma bağlı bireylerin kurum kültürü’ne bağlı olarak, sosyalleşmelerinin kurumsal aktiviteler dahilinde sağlanmak istenmesi mümkün olabiliyor.
Bu durumda seçilmiş olan eğitim konuları için, sınıfı tamamen yok etmek yerine sınıfta geçirilecek süreyi minimum da olsa eğitim içerisine konumlandırmak gerekiyor. Karma öğrenim yöntemi de burada devreye giriyor.

Karma Eğitim Ne Tür Fırsatlar Sağlıyor?
Karma öğrenim aslında eski ile yeni’nin buluşma noktası oldu. İnsanlar öğrenme aktivitelerini hem kendi ilgi alanlarına yakın diğer insanlarla tanışma, sosyalleşme aracı olarak görmüşler hem de bu aktivitelere dair bir takım alışkanlıklar, ritüeller geliştirmişlerdir.

Eski Yunan’da Aristo’nun başlattığı ‘dinleyiciler arasında gezinerek ders anlatma’ akımı daha sonra ‘Peripatetikler’ akımı olarak tarihe geçmiştir. Yüzyıllardır süregelen benzer bir takım alışkanlıklarımız var. Sınıf, öğretmen, tahta, sıra arkadaşı vb. kavramların hayatımızdaki yeri küçümsenemez.

Elektronik öğrenim ile tüm bu alışkanlıklar sarsıldı ama tabii ki yıkılmadı. Yeni dönemde tüm bu alışkanlıkların yıkılması yerine, verimliliğe katkısı tartışılmaz olanlarının da içerisinde olduğu teknoloji destekli yeni bir yöntem geliştirilmiş oldu: Karma Öğrenim.

Firmalar için, özellikle büyük çaplı firmalar için, insan kaynağının eğitim durumu ve gelişim çok fazla önem taşımaktadır. Çalışan bireye yapılan yatırımın geri dönüşleri firmaların ayrı birimleri tarafından periyodik olarak raporlanmakta ve süreçlere katkıları gözler önüne serilmektedir. Bir personelin güvenlik ve sağlık konularında eğitilmesi dahi firma için çok büyük bir kaybın önlenmesi anlamına gelebilmektedir.

Firmalar, kurum kültürünün oluşturulması, kurum kimliğinin tanınması için PR çalışmalarına, medya çalışmalarına oldukça büyük bütçeler ayırmaktadırlar. Kurum kültürüne yapılan onca yatırım sonunda insanların tamamen birbirinden bağımsız zaman ve mekanlarda eğitim aktivitelerinin tamamını sürdürmesini istememeleri doğal. Zaman ve maliyet açısından uygunlaştırılmış, teknoloji destekli uzaktan öğrenim ağırlıklı ve fakat içerisinde klasik eğitim tarzını da katıştırmış bir çözüm bu noktada ideal olmaktadır.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )