6 Haziran 2014 Cuma

Uzaktan Eğitimde Etkileşim

Uzaktan eğitim (e-Learning) ile yüz yüze eğitimde kurduğumuz iletişimden farklı bir iletişim kurarız. Diğer öğrenenlerle fiziksel temas kuramayız belki ama ortamı oluşturan farklı elementler ile farkı iletişimlere girmemiz mümkün olur. 

İşte uzaktan eğitimin tarihçesinde bahsedilen üçüncü dönem anahtar kavramı olan “etkileşim” internet tabanlı eğitim uygulamalarında “öğrenen - öğretmen”, “öğrenen - öğrenen” ve “öğrenen - eğitim materyali (içerik)” olmak üzere üç biçimde kendini gösterir. Geçmişte mektupla ya da televizyonla yapılan uzaktan eğitim uygulamalarında son derece geri planda kaldığı açıkça görülebilen bu üç ilişki biçimi Amerika’daki Ulusal Eğitim Birliği NEA (National Education Asosiation) tarafından 2010 yılında yapılan bir çalışma tarafından da desteklenmiştir. Etkileşimli (interaktif) teknoloji, sadece öğrenci gelişiminin öğretmen tarafından izlenebilmesi için değil, öğrencinin sorularına diğer öğrencilerden ve öğretmeninden de cevap alabilmesi için de önemlidir.

Öğrenen - Öğretmen etkileşiminde bilgisayar ağlarının kullanılması zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırmıştır. Böylece öğretmen öğrenenle hem bireysel hem de toplu olarak çift yönlü eş zamanlı ya da gecikmeli iletişim kurabilir, öğrenenin bireysel gereksinim ve farklılıklarını dikkate alma olanağını elde etmiş olur.

Öğrenen - Öğrenen etkileşimi geleneksel uzaktan eğitim uygulamalarında öğrenen - öğretmen etkileşiminden de daha fazla göz ardı edilmiştir. Halbuki öğrenenlerin karşılıklı etkileşimlerinde geleneksel eğitim yöntemlerinde de olmak üzere bilgi edinebildiği bir gerçektir. Özellikle yapılandırmacı (constructivist) yaklaşımın temelinde de işbirliğinin ve iletişimin önemi bilinmektedir. Bilgisayar ağları öğrenenleri bir araya getirerek iletişim kurmalarını ve bu yolla öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu işbirliği zaman zaman uluslararası boyut da kazanabilir ve farklı ülkelerdeki öğrenenler bilgilerini paylaşma olanağına kavuşabilirler. Kurulan bu tür iletişimler eğitimin sosyal sürecinin oluşmasına da katkı sağlamaktadır.

Öğrenen - Eğitim Materyali (içerik) iletişimi ise bireyin içerik ile etkileşimli (interaktif) bir diyaloga girmesidir. İnternet tabanlı uygulamalarda basılı materyallerde yer alan içerikler, teknolojik imkanlar çerçevesinde öğrenme prensiplerine uygun bir biçimde bilgisayar ve internet ortamına uygun hale getirilmekte ve öğrenciye sunulmaktadır. Özellikle yapılandırmacı öğrenme felsefesine uygun olarak geliştirilen eğitim içeriklerinde birey bilginin oluşmasında etkin olarak yer alabilmektedir. Bunu da internet ortamında edinebileceği farklı bilgi kaynaklarını kullanarak bilgi sınamaları yaparak ve öğretmeni ile bu sınamaların sonuçlarını tartışarak gerçekleştirebilir. Öğrenme materyallerinin geliştirilmesinde kullanılan bilgisayar yazılımları, özellikle bireyin öğrenme materyalini özelleştirebilmesine olanak verdiği gibi, öğrenen müdahalesi ile hareketlendirilebilen animasyonlar yardımı ile etkileşimi sağlamaktadır.

Etkili öğrenme, öğrenciyi bilişsel olarak etkin kılan ortamlara bağlı olup, tasarlanacak ortamın öğrenciyi gerekli etkinlikleri yapmaya zorlaması gerekmektedir. Etkileşimin ana ilkelerinden biri öğrenciyi öğrenme ortamının bir parçası haline getirmektir. İçerik - öğrenci etkileşimi, öğrenme işini daha bireysel yaptığından, uyarlanabilir öğrenme ortamlarıyla bireysel öğrenmeler desteklenmelidir.

Son zamanlarda internet tabanlı öğrenmede öğrenen - teknoloji etkileşiminin de önemli olduğu görülmektedir. Çünkü özellikle yüksek teknoloji eğitim araçlarını kullanarak uzaktan eğitim alan kişiler zaman zaman tek ve çift yönlü olarak bilgi iletim teknolojileri ile iletişime girmektedirler.
Öğrenme bilgi paylaşımı ile hız kazanabilir, bu sebeple “iletişim” e-learning uygulamalarında üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir noktayı oluşturmaktadır.

Kaynak: Online Kariyer Okulu ( www.onlinekariyerokulu.com )