10 Kasım 2013 Pazar

Karma Öğrenme

Karma Öğrenme zaman ilerledikçe yeni anlamlar kazanan bir terim. Gerçekte, karma öğrenme dört farklı kavramı anlatmaktadır;

1. Eğitsel bir amaç için web tabanlı teknolojinin farklı şekillerini karıştırarak ya da birleştirerek kullanmak (sanal sınıflar, kendi başına eğitim, beraber öğrenme, video, ses ya da metin).

2. Eğitim teknolojisi kullanarak ya da kullanmayarak en iyi öğrenme çıktısını sağlamak için farklı bilimsel yaklaşımları birleştirmek (yapısalcı, davranışsal ve bilişsel yaklaşım gibi)

3. Farklı eğitim teknolojilerini (videoteyp, CD-ROM, web tabanlı eğitim, film) yüz yüze, eğitmen rehberliğindeki uygulamalarla birleştirmek.

4. Öğrenme ve çalışma arasında uyumlu bir etki yaratmak için eğitim teknolojisini güncel görevlerle birleştirmek ya da karıştırmak.

Karma öğrenme, hem öğrencileri, hem eğitimden sorumlu personeli hem de kurumun kar durumunu olumlu yönde etkileyeceği için, e-öğrenmeye başlamak isteyen bir kurum için iyi bir yoldur. Karma öğrenme sayesinde, örgütler çalışanlarını geleneksel sınıf içi eğitimlerden e-öğrenmeye adım adım geçmesini, böylece değişimin daha kolay kabul edilmesini sağlayabilirler.

Karma öğrenmenin olduğu bir ortamda çalışmak eğitmenlerin ve eğitim tasarımcılarının e-öğrenme için gerekli olan becerileri küçük artışlarla kazanmalarına yardımcı olur. Eğitim profesyonelleri, e-öğrenme becerilerini geliştirdikçe, eğitimleri parça parça çevrim içine dönüştürebilirler.

Birçok kurum sınıf içi eğitim materyalleri için önemli miktarda para harcamıştır ve bu parayı sokağa atmak istemez. Karma öğrenme sayesinde organizasyonlar, zaten var olan eğitim materyallerini çevrimiçi olanlarla değiştirmek yerine, onları tamamlamak ve desteklemek amacıyla kullanabilirler.

Karma öğrenme kullanarak e-öğrenmeye geçmek için aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirmek yararlı olabilir:

* Testlere ve sınavlara internet üzerinden erişim sağlayın. Bu sayede eğitim bölümü hem skorları otomatik olarak hesaplayabilir hem de bu skorları daha kolay izleyip raporlayabilir. Bunun yanında öncelikle sadece test ve sınav gibi ölçüm araçlarının internet üzerinden sunulması kullanıcıların yeni sisteme adım adım geçmesine yardım eder.

* Çevrimiçi tartışma panoları yaratın. Böylece öğrenciler eğitimden sonra soru sormak, görüş alışverişinde bulunmak ve birbirlerine kaynak göndermek için sınıf arkadaşlarıyla iletişime girme imkanı bulmuş olurlar.

* Kaynak materyallere ulaşılabilmesini sağlayın. Derslerle ilgili referans materyallere link vermek öğrencilerin konuları daha derinlemesine keşfetmelerini sağlar. Ayrıca, öğrenciler bu sayede birkaç ay sonra güncelliğini kaybedecek olan bilgilere bağlı kalma zorunluluğundan da kurtulmuş olurlar.

* Ön çalışmayı çevrimiçi olarak gönderin. Çevrimiçi olarak gönderilen ön çalışmalar hem maliyetleri düşürür hem de öğrencilerin hazırlanıp hazırlanmadığını izleyebilmenizi sağlar.

* Öğrencilere eğitmen desteği sağlayın. Öğrenciler sorularını cevaplayan, onlara bireysel öğrenmede stratejiler geliştirmelerine yardım eden veya sadece moral desteği sağlayan gerçek kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilirler.

* Öğrencilerin bilgiyi organize etmelerine, ders talimatlarını gözden geçirmelerine ve talep edilen derslerle ilgili özet bilgilere erişebilmelerine yardım eden araçlar kullanın.

* Sanal sınıflar kullanın. Geleneksel sınıf eğitiminden e-öğrenmeye geçişte, canlı sanal sınıfların varlığı, eğitmenlerin yerini etkin bir şekilde tutabilmektedir. Öğrenciler sanal sınıflar sayesinde, kendilerinden coğrafi anlamda ne kadar uzakta olursa olsun, uzmanların bilgilerinden yararlanabilirler.

* e-Posta ve mesaj göndermeyi etkin olarak kullanın. e-Posta muhtemelen genişletilmiş karma öğrenme çözümleri arasında değeri en az bilinendir. Oysa öğrenme gerçekleşmeden önce, öğrenme sırasında ve sonrasında e-posta çok güçlü bir iletişim aracıdır.

* Öğrencilere doğrudan e-posta gönderin. Bu e-postalarla eğitim programıyla ilgili yeni bilgiler ve ilave kaynaklar gönderilebilir, aynı eğitimin ileri dereceleri hakkında bilgilendirme yapılabilir veya öğrencilerin sertifikalarını yenilemeye ne zaman ihtiyaç duyacakları hatırlatılabilir.

Karma Öğrenme adı altında ele alınan ve e-öğrenmeye geçen birçok kuruluşta uygulanan bu yöntemler yeni “öğrenme kültürünün” kullanıcılar tarafından çok daha çabuk benimsenmesine yardım edecektir.

2 Kasım 2013 Cumartesi

Eğitim İçeriklerinde Kullanıcı Tercihleri

Son yıllarda, web tabanlı eğitim sektörü hızla büyüyor olmasına rağmen, neyin neden en iyi şekilde çalıştığına dair yapılan sistematik araştırmaların sayısı çok az. Referans makalemiz bu konuda yapılan bir çalışmanın sonuçlarını aktarmaktadır.

Çalışma, öğrencilerin altı farklı web tabanlı eğitime verdikleri tepkiyi karşılaştırmaktadır. Bulgulara göre, öğrenciler birbirleriyle uyumlu bir şekilde, eğitim ürünleri arasında büyük farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir.

Çoktan seçmeli kısa testler öğrencilerin, en çok sevdikleri derslerde, en az ise en düşük olarak değerlendirdikleri derslerde öğrendiklerini göstermektedir. Ölçülen sekiz farklı alt boyuttan yedisi için, dersler arasında anlamlı farklar çıkmıştır. Dersler arasındaki en büyük fark eğlence boyutunda ortaya çıkmış ve bu boyut test skoruyla da anlamlı bir korelasyon göstermektedir. Başka bir ifadeyle, ders tasarımı öğrenci tarafından ne kadar eğlenceli algılanmışsa, öğrenme de o kadar iyi gerçekleşmiştir.

En yüksek skoru alan iki eğitim, ağırlıklı olarak grafiğe dayanmaktayken, en düşük değerlendirilen iki eğitim, metin temellidir. Öğrenciler açık bir ifadeyle yazılmış, kullanımı kolay dersleri tercih ettiklerini de söylemişlerdir. 

İlginç bir şekilde, uzmanların yayımlanmış değerlendirmeleri, tam tersi bir sonucu ortaya koymaktadır. Katılımcıların en çok sevdiklerini ve en çok öğrendiklerini belirttikleri dersler konuyla ilgili uzmanlar tarafından en düşük olarak değerlendirilenlerdir. Çalışmada kullanılan altı farklı tasarım arasında, hem katılımcı değerlendirmelerinin hem de test skorlarının yüksek olduğu ders, aynı zamanda en ucuz olanı çıkmıştır. En iyi ikinci ise, en düşük ikinci fiyata sahip olan ve en kötüsü de en pahalı olandır. 

Bu sonuçlardan, e-öğrenme geliştiricilerin projelerini, öğrenci tepkilerini temel alarak şekillendirmelerinin ve öğrencileri eğlendirip derse ilgilerinde devamlılık sağlayan programlar geliştirmeye çalışmalarının etkin ders içerikleri için izlenmesi gereken bir yöntem olacağı çıkarılabilir.